Трудовий контракт

Контракт є особливою формою трудового договору, що застосовується при прийнятті на роботу працівників лише у випадках, прямо передбачених законами, і у порівнянні зі звичайним трудовим договором надає сторонам більше договірної свободи.

Питання укладення контракту регулює Кодекс законів про працю України, а також спеціальне законодавство, зокрема, Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170.

Законами України визначається, що контракт може бути укладено з керівниками підприємств та закладів освіти, науковцями, помічниками адвокатів, особами, які працюють у фермерському господарстві, іноземцями, а також іншими категоріями осіб. Обов’язковим є укладення контракту з працівниками спеціальної (вільної) економічної зони, залізничного транспорту, керівниками державного чи комунального закладу культури та їх кадровим складом художнього та артистичного персоналу.

shutterstock 1466352383

Відповідно до досягнутих сторонами домовленостей, з урахуванням специфіки роботи, професійних особливостей та фінансових можливостей компанії, у контракті передбачаються:

  • обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і строків її виконання;
  • строк дії контракту;
  • права, обов’язки та взаємна відповідальність сторін;
  • умови оплати й організації праці;
  • підстави припинення та розірвання контракту;
  • соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов’язань.

 Умови контракту не можуть погіршувати становище працівника порівняно з чинним законодавством, угодами і колективним договором.

 Виокремимо відмінні риси контракту як виду трудового договору:

1)  обов’язкова письмова форма;

2)  строковий характер договору;

3)  укладення у визначених законом випадках;

4)   можливе визначення додаткових, крім встановлених чинним законодавством, підстав для його розірвання;

5) контракт має передбачати зобов’язання роботодавця щодо компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові у разі дострокового його розірвання.

Перевагою укладення контракту є значна конкретизація досягнутих сторонами домовленостей, а у випадку порушення його умов – контракт служить інструментом захисту особи у суді. В той же час, у порівнянні з укладенням звичайного трудового договору, умови контракту можуть бути більш невигідними для працівника, хоча і допустимими законодавством, зважаючи на специфіку покладених на працівника обов’язків.

+38 097 215 66 70