screenshot 1

Олександр Гольбарт

Партнер, адвокат, керівник одеського офісу юридичної компанії «VigoLex»

21.12.2021

Строк досудового розслідування – це визначений кримінальним процесуальним законодавством період часу, протягом якого слідчий (дізнавач) має провести досудове розслідування і передати обвинувальний акт до суду або закрити кримінальне провадження.

Таки строки, у відповідності до вимог статті 28 Кримінального процесуального кодексу (КПК) України, повинні бути розумними. Так, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об’єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачених КПК України строків виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження – суд.

Однією з загальних засад кримінального провадження є доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень.

Відповідно до ст.21 КПК України, кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону.

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ЄКПЛ) гарантується право людини і громадянина на справедливий суд. У цьому аспекті найбільш розповсюдженим порушенням у справах проти України, що констатує Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), є порушення права на розгляд судом справи протягом розумного строку.

З аналізу практики ЄСПЛ щодо тлумачення положення «розумний строк» вбачається, що строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ, і поняття «розумний строк» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства та судового розгляду залежить від багатьох чинників, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо.

Термін судового розгляду кримінального провадження розпочинається з моменту надходження обвинувального акту до суду першої інстанції і закінчується набранням судовим рішенням законної сили.

shutterstock 1146589403

Строки досудового розслідування за КПК України

Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. 

Загальний строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру не може перевищувати (ч. 2 ст. 219 КПК України):

1) дванадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Необхідно зазначити, що законодавцем при визначенні загальних строків досудового розслідування залишено поза увагою строки розслідування у кримінальних проступках, тобто у категорії справ про найменш тяжкі кримінальні правопорушенні такі строки взагалі не передбачені. На сьогодні у практиці складається парадоксальна ситуація, що кримінальні провадження, зареєстровані за фактом скоєних кримінальних проступків, можливо розслідувати без будь-яких обмежень строків, тобто «вічно». Маємо надію, що законодавець у найближчий час побачить помилку та внесе відповідні зміни до чинного КПК України.  

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування має бути закінчене (ч. 3 ст. 219 КПК України):

1) протягом сімдесяти двох годин – у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною 4 статті 298-2 КПК України;

2) протягом двадцяти діб – у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину, або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця – у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною 2  статті 298-4 КПК України;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Продовження строків досудового розслідування

Чинним кримінальним процесуальним законодавством передбачено можливість продовження строків досудового розслідування.

Так, строки досудового розслідування можуть бути продовжені в порядку ст. 294 КПК України, їх загальний строк не може перевищувати (ч. 4 ст. 219 КПК України):

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини 3 статті 219 КПК України;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

При цьому треба враховувати вимоги частини 5 статті 219 КПК України, що строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження не включається у строки досудового розслідування.

Проте, строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею включається у строки, передбачені вищевказаною статтею Кодексу.

Закриття провадження в разі спливу строків стосовно підозрюваної, обвинуваченої особи

Важливим на теперішній час є те, що з 15.12.2017 року закінчення строку досудового розслідування, визначеного ст. 219 КПК України, після повідомлення особі про підозру, крім випадку повідомлення про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я, є підставою для закриття кримінального провадження на підставі пункту 10 частини 1 статті 284 КПК України.

Сплив строків кримінального провадження не завжди має такі ж чіткі наслідки, як сплив строку притягнення до кримінальної відповідальності.

У разі направлення обвинувального акту до суду із порушенням строків кримінального провадження така справа підлягає закриттю відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України. При цьому важливо пам’ятати, що строк досудового розслідування закінчується саме в день направлення обвинувального акту до суду, а не в будь-який інший день.

Кінцевим моментом строку досудового розслідування є його закінчення, яке як етап кримінального провадження законодавець пов’язує в часі зі зверненням з обвинувальним актом до суду (його фактичним направленням). Тому в межах строку досудового розслідування обвинувальний акт має бути не лише складено, затверджено та вручено, а й безпосередньо направлено на адресу суду.

Перевірка судом першої інстанції в підготовчому провадженні дотримання прокурором вимог, передбачених статтями 291, 293 КПК України, а також виконання ним приписів ст. 219 КПК України в частині направлення обвинувального акту у строки досудового розслідування є передумовою набуття підозрюваним у вчиненні злочинів, які не є тяжкими чи особливо тяжкими проти життя та здоров’я особи, процесуального статусу обвинуваченого, стосовно якого відповідно до ч. 1 ст. 337 КПК України має здійснюватися судовий розгляд.

Направлення прокурором обвинувального акту після закінчення досудового розслідування до суду поза межами строків досудового розслідування в кримінальних провадженнях щодо злочинів, які не є тяжкими чи особливо тяжкими проти життя та здоров’я, виключає набуття особою процесуального статусу обвинуваченого (підсудного), а отже, унеможливлює розгляд у суді кримінального провадження по суті та спричинює закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Пункт 1 ч. 2 ст. 412 КПК України передбачає в будь-якому разі скасування судового рішення, якщо за наявності підстав для закриття судом провадження в кримінальній справі його не було закрито. Стаття 415 КПК України визначає підстави для призначення нового розгляду в суді першої інстанції, ст. 417 КПК України уповноважує суд апеляційної інстанції закрити кримінальне провадження в разі встановлення всіх без винятку підстав, передбачених ст. 284 КПК України, ст. 440 КПК України надає такі самі повноваження суду касаційної інстанції в разі встановлення обставини, передбаченої п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України. З огляду на ці положення, суд апеляційної чи касаційної інстанцій зобов’язаний скасувати рішення судів нижчих інстанцій і закрити кримінальне провадження.

Такий висновок  зробила колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, розглянувши касаційні скарги засудженого та його захисника на вирок Вищого антикорупційного суду та ухвалу Апеляційної палати ВАКС. Ці судові рішення ККС ВС скасував, а кримінальне провадження за обвинуваченням особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, закрив. Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 15.09.2021 у справі №711/3111/19.

Подібні висновки викладено й у постанові Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 29.11.2021 у справі № 405/3805/20.

shutterstock 1964877946

Порушення строків звернення до суду для продовження строків розслідування

Аналогічною практикою керуються судді й при порушенні строків звернення органом досудового розслідування, прокурором із відповідним клопотанням про продовження строків досудового розслідування.

Кримінальним процесуальним законодавством передбачено, що в разі неможливості своєчасно закінчити досудове розслідування, орган досудового розслідування, прокурор  може звернутися з клопотанням про продовження строків досудового розслідування. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається прокурору/слідчому судді не пізніше п’яти днів до спливу строку досудового розслідування. Якщо строк досудового розслідування вже закінчився, то поновленню він не підлягає.

У теперішній час сформовано сталу судову практику щодо випадків, коли слідчий чи прокурор звертаються до суду щодо продовження строків досудового розслідування менше ніж за п’ять днів до спливу строків досудового розслідування, або взагалі коли строки досудового розслідування вже закінчилися. В такому випадку суди відмовляють у продовженні строків досудового розслідування: як приклад, ухвала Дніпровського районного суду м. Києва від 13.02.2020 у справі №755/2214/20; Сватівського районного суду Луганської області від 15.01.2021 у справі № 426/56/21.

Закриття кримінального провадження у разі спливу строків розслідування

Також законодавець змінами, внесеними у жовтні 2017 року до КПК України, передбачив, що якщо строк досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру закінчився або якщо строк досудового розслідування закінчився і жодній особі не було повідомлено про підозру, то прокурор, відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, має винести постанову про закриття кримінального провадження. Виняток становить лише повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи.

Треба зауважити, що такі зміни не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яких відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань після введення в дію цих змін.

Але на практиці дуже часто постає питання, що робити, якщо прокурор, відповідно до вимог п.10 ч.1 ст. 284 України, не закрив кримінальне провадження за таких обставин. Наразі підозрюваний  (його захисник) на даному етапі  розвитку Кримінального процесуального законодавства не мають ефективних механізмів зобов’язати прокурора виконати вимоги Закону та закрити справу.

Питання про закриття кримінального провадження у зв’язку із пропуском строків досудового розслідування не знайшло свого відображення в ч. 1 ст. 303 КПК України та не відноситься до виключень, у зв’язку із чим  скарги з цих питань не підлягають розгляду слідчим суддею під час досудового розгляду. Зазначене додатково підтверджується уже сформованою судовою практикою: так, підозрювана особа (її захисник) можуть подати клопотання про закриття кримінального провадження, проте, оскільки строки для вчинення таких дій прокурором у законодавстві не встановлені, зобов’язати закрити кримінальне провадження неможливо. Це питання має розглядатись на підготовчому засіданні по справі після передачі її до суду. Ця позиція знайшла відображення у рішенні ВАКС від 28.10.2020 у справі № 991/8869/20.

Ця позиція у разі відповідних змін у законодавстві може з часом змінитись, і підозрювана особа (її захисник) буде мати гарантоване право у судовому порядку добитись закриття кримінального провадження в разі спливу  строків досудового розслідування, проте на даний час таких можливостей КПК України не передбачає.

У цій ситуації доречно, у разі спливу строків досудового розслідування кримінального провадження та незакриття її прокурором, перш з все, подання відповідного клопотання прокурору про закриття провадження, і в разі  бездіяльності прокурора – її оскарження, проте успіх є малоймовірним. Більш перспективним є подання відповідного клопотання про закриття провадження вже після передачі обвинувального акту до суду із гарантованими наслідками закриття справи вже на стадії підготовчого судового засідання.